Jeugdplan 2013-2016

 

Download Jeugdplan in PDF. 

 

 

Jeugdplan 2013 - 2016

 

 

 

 

Voorwoord

Het Jeugdplan

Werving

Voetbalopleiding

Werving financiele middelen

Marketing en Communicatie 

Organisatie

Voetbalcoordinatie

Voetbalevenementen

Recreatieve evenementen

Samenwerking omliggende verenigingen

 

Voorwoord

Beste sportvrienden,

Voor jullie ligt het jeugdplan van RKVV Doenrade voor de jaren 2013 – 2016. Het plan beschrijft uitgebreid wat wij als vereniging voor de komende jaren voor de jeugd en met de jeugd willen doen.

Een moeilijke bevalling, zo zou je het ontstaan van dit jeugdplan mogen noemen. Een moeilijke bevalling niet omdat er onenigheid was, geen belangstelling of  inzet. Nee nee, eerder omdat er zoveel  inzet, ideeën en gedrevenheid was dat het wel eens lastig was om een en ander weer op een realistisch niveau te krijgen. Per slot van rekening willen we een vereniging zijn die met beide benen op de grond blijft. De waardering van het bestuur, de leden en vooral de jeugdleden van RKVV Doenrade gaat uit naar de vrijwilligers die tijd en moeite in dit plan hebben gestoken. Marc, Bart, Caspert, Roger, Bart en Ernst: jullie hebben fantastisch werkt afgeleverd. Bedankt!.

Ondertussen is de uitvoering, vooruitlopend op de goedkeuring van het hoofdbestuur, op diverse  punten al gestart en ik durf wel te zeggen: werpt het jeugdplan nu al zijn vruchten af.  Zo hebben we ondertussen een (ver)nieuwe website, we zijn te vinden op twitter en zelfs op facebook, de jeugd is volledig voorzien van nieuwe tenues en is voor het seizoen 2012-2013 zelfs al gestart met de AJAX opleiding. Ook beginnen de contouren van de nieuwe jeugdorganisatie vorm te krijgen en worden steeds meer vrijwilligers betrokken bij de jeugd. Kortom: de vereniging bruist weer van het leven.

Nu wordt het tijd voor het hoofdbestuur om de verdere punten van het jeugdplan op te pakken en de diverse vrijwilligers te enthousiasmeren om de schouders eronder te zetten. Als dit met hetzelfde enthousiasme en inzet gaat als het opstellen van het jeugdplan ben ik ervan overtuigd dat het jeugdplan een daverend succes zal worden voor RKVV Doenrade en voor de gemeenschap van Doenrade.

Namens het Bestuur van RKVV Doenrade,

Erik Yzermans Bestuurslid.

Doonder Laeft

 

1. Het Jeugdplan

1.1 Achtergrond

Met het tot stand komen van dit Jeugdplan wordt gestreefd om de toekomst voor onze voetbalvereniging te garanderen. Dit willen we bereiken door de Jeugdafdeling een “boost” te geven. Die “boost” mag niet eenmalig zijn maar moet geborgd worden zodat de effecten niet op langere termijn vervagen.

1.2 Beleidslijnen van de jeugdafdeling

Uiteindelijke is de jeugdafdeling er voor de (jeugd)spelers. Zij zijn het belangrijkste en daarom is het beleid direct gerelateerd aan deze spelers.

1. Plezier

Onze jeugdspelers moeten in een veilige en plezierige omgeving hun sport kunnen bedrijven waarbij het plezier ook uit de sociale gemeenschap van de voetbalclub moet komen.

2. Ontwikkeling en opleiding

Onze jeugdspelers moeten zich sportief en sociaal kunnen ontwikkelen. Daartoe bieden wij hun binnen de jeugdafdeling vele mogelijkheden waaronder de voetbalopleiding maar ook opleidingen als trainer, begeleider of scheidsrechter.

3. Prestaties

In een situatie waarbij jeugdspelers plezier beleven aan hun sport en dit gecombineerd met een gedegen voetbalopleiding zal uiteindelijk leiden tot goede prestaties als voetballer en als lid van de vereniging.

 

1.3 Doelstellingen Jeugdplan

Op basis van onze ambities en de huidige situatie zijn 5 doelstellingen gedefinieerd:

 1. De jeugdafdeling zal in elke leeftijdscategorie vertegenwoordigd worden door meerdere teams. De jeugdafdeling zal elk jaar meerdere spelers opleveren voor alle senioren elftallen en de selectie van het eerste elftal.
 2. De jeugdafdeling van RKVV Doenrade moet blijven bestaan in Doenrade, waarbij de jeugdafdeling bijdraagt aan de continuïteit van de vereniging.
 3. De jeugdafdeling is aantrekkelijk voor jeugd in Doenrade en omstreken door het aanbod van goede trainers, trainingsprogramma’s, faciliteiten en materialen, gekoppeld aan een cool imago en een positieve reputatie.
 4. De jeugdafdeling leidt technisch vaardige voetballers op die meespelen als titelkandidaten in de hoogste klassen. Er wordt gewerkt met een vereniging breed trainingsprogramma.
 5. De jeugdafdeling is een levendig onderdeel binnen de vereniging waarbij spelers, ouders, vrijwilligers, sponsoren en supporters zeer betrokken zijn.

 

1.4 Opdracht

De opdracht is het duurzaam realiseren van de 5 doelstellingen van het Jeugdplan. Die opdracht moet gezamenlijk worden uitgevoerd door vrijwilligers. Door zoveel mogelijk vrijwilligers te werven blijven taken specifiek en beperkt. Daardoor blijft de tijdsinspanning voor de vrijwilliger te behappen.

 

1.5 Aanpak

We willen dat het uiteindelijke Jeugdplan het nivo van de jeugdafdeling gedurende langere tijd verhoogt. Met het opstellen van dit Jeugdplan willen we dit projectmatig aanpakken in een daadkrachtig team.

 

1.6 Speerpunten

Werving

Het werven van nieuwe (jeugd)leden en vrijwilligers d.m.v. activiteiten volgens een jaarplan krijgt een permanent karakter en budget binnen de vereniging.

Voetbalopleiding

Het opzetten van een opleidingsplan voor alle jeugdcategorieën met leerdoelen en bijpassende uitgewerkte trainingen voor het hele seizoen. We kunnen o.a. gebruik maken van het reeds ontwikkelde trainingsprogramma van Fortuna Sittard! De trainingsplannen worden uitgewerkt in de vorm van “instructieboekjes”.

Werving financiële middelen

Voor opleidingen zijn financiële middelen essentieel. Daarom krijgt het werven van financiële middelen door de vereniging voor de jeugdafdeling een permanent karakter met veel aandacht. De jeugdafdeling maakt jaarlijks een eigen begroting die, ter goedkeuring, wordt voorgelegd aan het hoofdbestuur. Na goedkeuring door het hoofdbestuur beheert de penningmeester van de jeugd, in samenwerking met de penningmeester van het hoofdbestuur, het budget voor de jeugd. Specifiek, voor de jeugd, geworven middelen kunnen ten behoeve van de jeugd worden ‘geoormerkt’.

Marketing en Communicatie

De jeugdafdeling moet “vet” zijn, aantrekkelijk voor spelers, een sterk imago hebben en een goede reputatie. Onbekend maakt onbemind, en dat willen we niet. Activiteiten die ontplooit worden voor ons jeugdplan alsmede de resultaten die geboekt worden dienen uitgedragen te worden, zowel binnen als ook buiten de vereniging. Een sterk marketing en communicatie apparaat is nodig als ondersteuning om de gestelde doelen te realiseren.

Organisatie

Het door ontwikkelen van de jeugdorganisatie die ten diensten staat van de voetballende jeugd en een structuur waardoor de ingeslagen weg en doelstellingen worden gewaarborgd. Een organisatie waar de nieuw opgezette zaken in kunnen landen. Door het neerzetten van een goede structuur en een uitgekristalliseerde organisatie zal het pad moeten worden geëffend voor de vrijwilligers die uiteindelijk invulling moeten geven aan deze organisatie.

Jeugdkader

Het verder uitkristalliseren van een structuur voor een Voetbalkader dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Voetbalopleiding. Het Voetbalkader draagt zorg voor:

 • Instrueren van nieuwe van jeugdleiders en jeugdcoaches.
 • Het ondersteunen/trainen van de jeugdleiders.
 • De organisatie van de trainingen.
 • Het toezien op realisatie van de leerdoelen.
 • Het toezien op de kwaliteit van de trainingen.
 • Samenstellen van de selecties.

Voetbal coördinatie

De jeugdleden krijgen zoveel mogelijk de gelegenheid om te voetballen. Dat zal vertaald worden in, het naast de reguliere competitie, deelnemen aan de (winter-) zaalcompetitie en toernooien, er voorzien wordt in een oefenprogramma voor aanvang van de competitie en er oefenwedstrijden worden georganiseerd wanneer er geen regulier programma is. Voorts moet worden gefaciliteerd in alternatieve accommodaties wanneer weer en/of veldomstandigheden trainingen of wedstrijden onmogelijk maken. De kosten hiervoor worden opgenomen in de jaarlijkse begroting voor de jeugd.

Voetbal evenementen

Het opstellen van een jaarplan voor verschillende voetbalevenementen voor de jeugd. Hierbij moet gedacht worden aan ons jaarlijkse MVT, maar ook aan voetbalclinics in samenwerking met Roda JC en/of Fortuna Sittard en ook het onderzoeken en uitwerken van initiatieven zoals Voetbalweek, schoolvoetbal, straatvoetbaltoernooi eventueel met inzet van (ingehuurde) trainers uit de prof voetbalomgeving.

Recreatieve evenementen

Naast de sportieve elementen zijn ook de “gezellige” evenementen een belangrijk aspect binnen een vereniging. Deze activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie binnen de vereniging. Voor de recreatieve evenementen dient een jaarplan te worden opgesteld en dienen draaiboeken te worden uitgewerkt.

 

2. Werving

2.1 Visie

Werving moet structureel worden geborgd in de Jeugdorganisatie van RKVV Doenrade. Bij alle evenementen die worden georganiseerd moet werving een vaste component zijn. Alle structurele zaken dienen werving te ondersteunen. Binnen alle geledingen van de jeugdafdeling dient werving een aandachtspunt te zijn.

 

2.2 Doelstelling

Voor werving worden de volgende doelen nagestreefd:

 • Jaarlijkse instroom van 7 mini-F spelers.
 • Bij de pupillen instroom van 1 speler per team per jaar.

 

2.3 Resultaten

 • Vastleggen van de wervingsprocessen en procedures.
 • Vervaardigen van alle wervingsmiddelen:
 • Vervaardigen van alle middelen ter ondersteuning van de spelers introductie.
 • Werven van vrijwilligers die de werving willen verzorgen.
 • Borgen van werving in de Jeugdorganisatie.
 • Samen met de vrijwilligers de werving starten en werkzaamheden overdragen aan de nieuwe vrijwilligers.

 

2.4 Ideeën

Middelen

 • Flyer
 • Webpagina op de website van RKVV Doenrade
 • Advertentie in het Goednieuws
 • Reclamebord met wervingstekst langs veld
 • Inschrijfformulieren in de kantine

In zetten op de volgende plaatsen

 • Op ons clubhuis
 • In onze kantine
 • Op onze website
 • Op scholen
 • Bij onze leden/ouders
 • Goednieuws
 • Kabelkrant/locale TV/locale Radio
 • Stand op Rommelmarkt/Braderie
 • (Reclame) borden langs veld
 • Social Media

Doelgroepen nieuwe Spelers

 • Vriendjes, neefjes en nichtjes spelers
 • Basisschool leerlingen
 • Tieners andere niet-voetbalverenigingen Doenrade
 • Middelbare school leerlingen
 • Kinderen die niet voetballen
 • Spelers van andere voetbalverenigingen

Doelgroepen Vrijwilligers

 • Ouders
 • Leden senioren teams
 • 65+ ers Doenrade

Inhoud Wervingsmiddelen

 • Kinderen leren in een vereniging sociale vaardigheden.
 • Kinderen bouwen in de vereniging een sociaal leven/vriendenkring op.
 • Voetbalopleiding gebaseerd op de leerlijn en trainingen van de AJAX-opleiding
 • Regelmatig bezoek thuiswedstrijden Fortuna met het hele team (en ouders).
 • Samenwerkingsverband Fortuna Sittard.
 • Een keer per maand video-analyse van een wedstrijd.
 • Voetbalschool tijdens de vakantie(s).

Voor nieuwe spelers:

 • Mooie vereniging waar de kinderen zich fijn en veilig voelen.
 • 1 Maand gratis meetrainen.
 • Periodiek bijeenkomsten ouders.

Voor vrijwilligers:

 • Belang van jeugd = toekomst.
 • Bijdrage leveren aan voetbalkwaliteit RKVV Doenrade.
 • Status
 • Betrokken blijven bij de Doonderse samenleving
 • Gratis koffie en thee, klaverjassen.
 • Inspelen op de vergrijzing: actief blijven.

Nazorg Nadat mensen zijn geworven is het ook belangrijk dat ze geholpen worden en gezorgd wordt voor een goede start:

 • Welkomspakket/Informatiepakket
 • Informatie bijeenkomst nieuwe vrijwilligers
 • Instructie jeugdleider aanpak nieuwe leden

 

3.  Voetbalopleiding

3.1 Visie

De voetbalopleiding zal één van de belangrijkste redenen worden voor spelers, ouders en vrijwilligers om te kiezen voor RKVV Doenrade. Daartoe zal de voetbal opleiding vereniging breed, voor alle leeftijdscategorieën leerdoelen en uitgewerkte trainingen aanreiken.

 

3.2 Doelstellingen

De uiteindelijke doelstellingen zijn het ‘ afleveren’  van technisch en tactisch vaardige spelers die zowel voetbaltechnisch, tactisch maar zeker ook sociaal een verrijking zijn voor de vereniging en ook het opleiden van vaardige trainers en begeleiders. De doelstelling op de korte termijn is het implementeren van het leerprogramma voor alle teams van RKVV Doenrade.

 

3.3 Resultaten

Uiteindelijk wordt het succes van de voetbal opleiding afgemeten aan het hoofddoel namelijk het afleveren van technisch en tactisch vaardige spelers en trainers die een verrijking zijn voor onze vereniging. Dit resultaat wordt pas op middel tot langere termijn zichtbaar.

De jeugdcommissie heeft gekozen voor de AJAX Online Academy als voetbal opleiding en heeft deze keuze, ter besluitvorming, voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft, vooruitlopend op het accorderen van het hele jeugdplan, besloten de keuze van de jeugdcommissie te volgen en de middelen ter beschikking te stellen waarbij de volgende voorwaarden zijn gesteld: de contractduur bedraagt telkens 1 jaar en wordt niet stilzwijgend verlengt en de AOA zal tenminste jaarlijks worden geëvalueerd. 

Er is reeds gestart met het implementeren van de Ajax Online Academy.

 

4. Werving financiele middelen

 

4.1 Visie

Werving van financiële middelen (sponsoring) dient een structureel karakter te krijgen binnen alle onderdelen. De begroting worden beheerd door de Penningmeester van de Jeugdcommissie. De financiële middelen worden beheerd door de Penningmeester van de vereniging. Bij de sponsoring wordt aangesloten bij de sponsormogelijkheden die de vereniging biedt.

 

4.2 Doelstellingen

De Jeugdafdeling dient in staat te zijn om middelen te verwerven om de doelstelling van het Jeugdplan na te streven (bekostiging Ajax Online Academy, wervingsmiddelen, etc.)

 

4.3 Resultaten

Het verwerven van een bedrag van Euro 5000,00 per seizoen.

 

4.4 Ideeën voor de gewenste situatie

Sponsorpakketten samenstellen:

 • Reclamebord (3 jaar)
 • Team shirtsponsor (3 jaar)
 • Banner op de website
 • Sponsor talent van het jaar
 • Sponsor beste speler van het jaar
 • Sponsor beste keeper van het jaar
 • Sponsor topscorer van het jaar
 • Deelname aan Grote Clubactie.

 

5. Marketing en Communicatie

 

5.1 Visie

Marketing in combinatie met communicatie moet van RKVV Doenrade en met name van de jeugdafdeling een sterk ’merk’ maken met een positieve uitstraling. Een dergelijke uitstraling moet er uiteindelijk in resulteren dat spelers, ouders, vrijwilligers, sponsors en andere belanghebbende zich graag verbinden met onze club.

 

5.2 Doelstellingen

Aan de naamsbekendheid van RKVV Doenrade in Doenrade en in de regio zal marketing en communicatie weinig toevoegen. Je mag er na 70 jaar vanuit gaan dat het met de naamsbekendheid wel goed zit. Marketing en communicatie moet echter wel bijdrage leveren aan de positieve uitstraling  die onze club moet krijgen richten spelers, ouders, vrijwilligers, sponsors etc. Deze positieve uitstraling moet uiteindelijk de intrinsieke waarde van de club verhogen en de waarde die de club heeft voor Doenraadse gemeenschap verhogen.

 

5.3 Resultaten

Eerste zullen we met z’n alle moeten bepalen welke boodschap (normen en waarden) we als club we willen vertegenwoordigen. Deze normen en waarden moeten daarna consequent door de leden, vrijwilligers en bestuur worden uitgedragen en beleefd. Om dit traject te ondersteunen zal gebruik worden gemaakt van, aan de doelgroep aangepaste, moderne communicatiemiddelen zoals: een moderne website, email, socialmedia (facebook, twitter) maar ook meer traditionele middelen zoals logo’s, publicaties etc. De toepassing en ontwikkeling van dergelijke middelen moet wel gecontroleerd worden om een uniforme uitstaling en visie te garanderen.

 

5.4 Ideeën

 • Opzetten van een nieuwe RKVV Doenrade website
 • Uniform wedstrijdtenue voor de jeugdteams
 • Uniforme trainingspakken voor de jeugdspelers
 • Uniforme kleding voor de jeugdtrainers waardoor zij als kader herkenbaar zijn
 • Berichten over evenementen (voetbal en recreatief) publiceren in Goednieuws en overige pers
 • Nieuw clublogo

 

6. Organisatie

 

6.1 Visie

De jeugd is de toekomst van onze vereniging. Uit de jeugd moeten uiteindelijk de spelers komen voor de seniorenteams maar zijn ook de toekomstige vrijwilligers en bestuursleden van onze club. Vandaar dat de jeugd belangrijk is voor onze vereniging. Om ervoor te zorgen dat de jeugd de aandacht krijgt die ze verdienen wordt derhalve een jeugdcommissie opgericht.

 

6.2 Doelstellingen

Het bestuur van RKVV Doenrade, en de jeugdcommissie zullen er samen voor zorgen dat er een financieel gedegen, sportief excellente en bestuurlijk prachtige jeugdafdeling komt. Een jeugdafdeling waar onze spelers in een ‘warm nest’  terechtkomen, zich thuis voelen  en die slagvaardig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat.

 

6.3 Resultaten

Om de eerder vermelde visie en doelstellingen te bereiken zal er een jeugdcommissie worden ingesteld. Deze jeugdcommissie zal bestaan uit een jeugdvoorzitter (=bestuurslid jeugdzaken), een jeugdpenningmeester, een secretaris/alg. Coördinator, een technische coördinator Junioren, een technisch coördinator Pupillen en een lid Evenementen en Werving.

De jeugdvoorzitter is tevens het bestuurslid jeugdzaken en vormt de schakel met het hoofdbestuur van de vereniging. Ook zorgt hij voor de coördinatie van de werkzaamheden van de jeugdcommissie.

De jeugdpenningmeester werkt nauw samenwerkt met de penningmeester van het hoofdbestuur. De jeugdpenningmeester is verantwoordelijk voor het, in samenwerking met de jeugdcommissie, opstellen en presenteren van een jaarlijkse begroting aan het hoofdbestuur. Aangezien de jeugdafdeling geen eigen financiële middelen heeft anders dan het jaarlijks vastgesteld budget zal de jeugdpenningmeester in nauwe samenwerking met de penningmeester van de vereniging inkomsten en uitgaven bewaken.  Tevens is de jeugdpenningmeester verantwoordelijk voor de, aan de jeugd gerelateerde, sponsoring.

De secretaris jeugd c.q. algemeen coördinator is verantwoordelijk ‪voor het operationeel coördineren van de niet-technische activiteiten van de jeugdafdeling zoals de, coördinatie van de vrijwilligers (scheidsrechters ed), af- en aanmeldingen van jeugdspelers c.q..‬ Tevens is de jeugdcoördinator secretaris van de jeugdcommissie.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Het lid evenementen en werving is verantwoordelijk om, in samenwerking met de activiteitencommissie en de MVT-commissie, organiseren van evenementen (zowel voetbal als recreatief) voor de jeugd van RKVV Doenrade. Hiertoe neemt het lid zitting in de activiteitencommissie en de MVT-commissie. Ook is hij contactpersoon binnen de jeugd voor nieuwe leden en de werving.

De technische jeugdcoördinatoren vormen, samen met de trainers, het voetbalkader en zijn als zodanig onder andere verantwoordelijk voor: heeft de volgende taken: het ‪ondersteuning van de jeugdtrainers bij de uitvoering van hun trainingen, ‪het samenstellen van de trainingen, het proactief volgen van de ontwikkelingen van trainers, het creëren van een goede randvoorwaarden voor de trainers op de trainingsavonden, het bewaken van de gemaakte afspraken over de inhoud van zowel de trainingen als die van de wedstrijden en hij bewaakt het opleidingsplan en treedt daarover, indien noodzakelijk, in overleg met de jeugdcommissie en de trainers.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

De technische jeugdcoördinatoren

Er komen 2 technische jeugdcoördinatoren één voor de junioren (A, B, C en meisjes) en één voor de pupillen (D,E,F, mini)

De technische jeugd coördinatoren vormen c.q. geven leiding aan, samen met de trainers van de teams, het jeugdkader. Dit jeugdkader is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voetbalopleiding en de invulling en realisatie van de overige doelstellingen van de jeugdopleiding (plezier, ontwikkeling, prestaties) Ook is het jeugdkader verantwoordelijk voor het  instrueren, ondersteunen en coachen van nieuwe jeugdtrainerstrainer en het samenstellen van de selecties.

 

7. Voetbalcoordinatie

 

7.1 Visie

Voetbalcoördinatie is verantwoordelijk dat de jeugd zo vaak mogelijk:

 • wedstrijden speelt
 • oefenwedstrijden speelt
 • toernooien speelt • traint

Voetbalcoördinatie draagt hierbij zorg voor:

 • beschikbaar materialen
 • beschikbare faciliteiten

De voetbalcoördinatie wordt ingevuld door de beide jeugdcoördinatoren

 

7.2 Doelstellingen

De jeugd mag niet weerhouden worden om op vele tijden te kunnen voetballen.

 • In overleg met het bestuurslid Onderhoud accommodatie en materiaal beheer
 • In samenspraak met hun teamleider.
 • RKVV Doenrade probeert dit te realiseren;
 • accommodaties,
 • materialen,
 • vervoer,
 • leiders
 • Extra techniek training

 

7.3 Resultaten

 • Trainingsplan, wie traint waar, welke dagen en welke tijden.
 • Indeling kleedlokalen op wedstrijddagen en opvang van de tegenstanders.
 • Alternatieve (oefen-) wedstrijden bij wedstrijdvrije (speel-)dagen.
 • Oefenwedstrijden buiten de competitieweken.
 • Maximale inschrijving van toernooien (bij voorkeur met meerdere teams van Doenrade naar hetzelfde toernooi)
 • Alternatieve trainingsaccommodaties wanneer wedstrijden worden afgelast.
 • Alternatieve trainingsaccommodaties wanneer reguliere trainingsvelden niet bruikbaar zijn.

 

7.4 Ideeën voor de gewenste situatie

Accommodatie

 • Altijd beschikbaar
 • Coördinatie kleedlokalen
 • Wijzigingen in programma’s
 • Alternatieven, omliggende ‘kunstgras’ verenigingen
 • Overdekte accommodaties 

Trainingen

 • Regulier binnen de competitieweken, op de gewenste accommodaties.
 • Buiten de competitieweken, evenals schoolvakanties, vooraf te regelen welke accommodaties.
 • Korte termijn ‘slecht weer scenario’

Wedstrijden

 • Regulier binnen de competitieweken, op gewenste accommodaties
 • Oefenwedstrijden buiten competitie en in vakanties
 • Toernooi inschrijvingen, zomer en winter, centraal te regelen

Vakanties

 • Toernooien
 • Oefenwedstrijden
 • (Voetbal) Kamp
 • Clinics

 

8. Voetbalevenementen

 

8.1 Visie

Voor het behoud van de jeugdleden is het uitermate belangrijk dat er zowel voetbal- als recreatieve activiteiten  aan de jeugd worden aangeboden. Deze activiteiten zullen de betrokkenheid met de vereniging alsmede de onderlinge band tussen spelers en/of ouders vergroten.

 

8.2 Doelstellingen

Om de bovenstaande visie te realiseren wordt er een activiteitencommissie voor de jeugd samengesteld die, in nauwe samenwerking met de activiteitencommissie, voetbal gerelateerde evenementen organiseert. Deze jeugdactiviteiten commissie zal een groot aantal voetbalevenementen organiseren en zal daartoe jaarlijks een jaarplan opstellen en laten goedkeuren door het bestuur.

 

8.3 Resultaten

 • Binnen 6 maanden na goedkeuring van het jeugdplan moet er een activiteitencommissie voor de jeugd zijn samengesteld.
 • Binnen 6 maanden na goedkeuring van het jeugdplan zal er een jeugdplan zijn opgesteld waarin minimaal 2 activiteiten per jaar voor de pupillen (MF/F/E) en jeugd (D/C/B/A) worden georganiseerd.
 • Gezien de beschikbare tijd wordt, voor het seizoen 2012/2013,  tenminste één activiteit daadwerkelijk voor de pupillen en de jeugd georganiseerd
 • Werven van vrijwilligers voor de commissie.
 • Bij elk voetbalevenement, de eerste keer organiseren samen met de vrijwilligers en uitvoeren. Het project produceert en levert een draaiboek op voor gebruik van de volgende jaren.

 

8.4 Ideeën voor de gewenste situatie

 • Pupil van de week (MF/F/E jeugd): Bij iedere thuiswedstrijd van het 1e elftal mag de “pupil van de week” de wedstrijd van nabij mee maken. Deze pupil zal dan bijvoorbeeld de voorbereiding in de kleedkamer bijwonen, meedoen aan de warming-up, de toss en aftrap verrichten en plaatsnemen op de reservebank. Aan het einde van de middag ontvangt deze pupil een herinnering in de vorm van een door de spelers gesigneerde bal en certificaat
 • Voetbalclinics (alle elftallen): In samenwerking met de KNVB of een profclub (Roda JC / Fortuna Sittard) kunnen voetbalclinics georganiseerd worden. Dit kan zowel op een trainingsavond als ook op een vrije zaterdagmiddag. • Voetbaltoernooi (alle elftallen): Alle elftallen kunnen deelnemen aan toernooien in binnenland en/of buitenland. Het organiseren van een eigen toernooi behoord uiteraard ook tot de mogelijkheden.
 • Voetbalkamp (D/C/B/A jeugd): Voor de oudere jeugdelftallen is het organiseren van een voetbalkamp een mooie “teambuildings”  activiteit. Het vergroot de saamhorigheid onderling, zeker als de teams zijn samengesteld uit meerdere verenigingen (Puth/Jabeek/RKDFC en Doenrade). Ook op voetbalgebied zijn deze kampen een uitgelezen mogelijkheid om verschillende aspecten van het voetbal uit te voeren. 
 • Het verzorgen van een training door twee 1e elftal spelers (alle elftallen): Het verzorgen van een training door twee 1e elftal spelers bij een jeugdteam vergroot de betrokkenheid van de jeugdspelers richting het eerste elftal en andersom. Men dient deze activiteit zo in te richten dat zowel voor de jeugdspelers als voor de 1e elftalspelers interessant is. Overleg met de trainer van het 1e elftal is dan ook een noodzaak. 
 • Speler van het jaar (MF/F/E jeugd): Voor de pupillen binnen de vereniging is het leuk om een speler van het jaar uit te roepen voor elk elftal (MF/F/E).  Deze spelers ontvangen dan bijvoorbeeld een wisseltrofee, die elk jaar weer gebruikt kan worden. De leiders van elk team kunnen hun speler van het jaar kiezen.
 • Zaaltrainingen in de winter (alle elftallen): Aangezien de velden in de winterperiode vaak niet bespeelbaar zijn en het gravelterrein ook slecht verlicht is, is het verstandig dat de teams (met name de lagere elftallen) minimaal 1 keer per week in een sporthal kunnen trainen. Aandachtpunt hierbij is natuurlijk de kosten. Hiervoor dient een budget vanuit de vereniging te worden vrijgemaakt. Sporthal de Varenbeuk in Heerlenheide is vaak niet volledig bezet. Ook dient het vervoer geregeld te worden. Het doortrainen in de zaal vergroot met name de technische vaardigheden van de spelers.
 • Zaalvoetbaltoernooi en/of competitie (F/E/D/C/B/A jeugd): Het deelnemen aan een zaaltoernooi en/of competitie is een aanvulling op de hiervoor genoemde activiteit.
 • Familietoernooi of Miniveldtoernooi (alle elftallen): Het familietoernooi voor de pupillen en het MVT voor de andere elftallen wordt reeds georganiseerd. Wel kunnen deze activiteiten nog geoptimaliseerd worden.
 • Extra techniek training: Elke week of twee keer per maand een uur techniek training.
 • Vrije training voor alle jeugdteams: Op, bijvoorbeeld, zondagochtend is er vrije training. De accommodatie en voetbalmaterialen worden ter beschikking gesteld. Er is minimaal één jeugdleider aanwezig om het geheel in goed banen te leiden. • 
 • Voetbalschool: Tijdens schoolvakanties trainingsdagen organiseren inclusief een gezamenlijke lunch.
 • Jaarlijkse deelname aan een (inter-)nationaal toernooi: Alle pupillen teams gezamenlijk 1x per jaar laten deelnemen aan een groot nationaal toernooi in de randstad, de junioren teams laten deelnemen aan een groot internationaal toernooi (bijvoorbeeld met overnachting bij het toernooi/camping). De reis wordt gezamenlijk gedaan in een bus/bussen.  

 

9. Recreatieve evenementen

 

9.1 Visie

Voor het behoud van de jeugdleden is het uitermate belangrijk dat er zowel voetbal- als recreatieve activiteiten  aan de jeugd worden aangeboden. Deze activiteiten zullen de betrokkenheid met de vereniging alsmede de onderlinge band tussen spelers en/of ouders vergroten.

 

9.2 Doelstellingen

Om de bovenstaande visie te realiseren wordt er een activiteitencommissie voor de jeugd samengesteld die, in nauwe samenwerking met de activiteitencommissie, voetbal gerelateerde evenementen organiseert. Deze jeugdactiviteiten commissie zal een groot aantal voetbalevenementen organiseren en zal daartoe jaarlijks een jaarplan opstellen en laten goedkeuren door het bestuur.

 

9.3 Resultaten

 • Binnen 6 maanden na goedkeuring van het jeugdplan moet er een activiteitencommissie voor de jeugd zijn samengesteld.
 • Binnen 6 maanden na goedkeuring van het jeugdplan zal er een jeugdplan zijn opgesteld waarin minimaal 2 activiteiten per jaar voor de pupillen (MF/F/E) en jeugd (D/C/B/A) worden georganiseerd.
 • Gezien de beschikbare tijd wordt, voor het seizoen 2012/2013,  tenminste één activiteit daadwerkelijk voor de pupillen en de jeugd georganiseerd
 • Werven van vrijwilligers voor de commissie.
 • Bij elk recreatief evenement, de eerste keer organiseren samen met de vrijwilligers en uitvoeren. Het project produceert en levert een draaiboek op voor gebruik van de volgende jaren.

 

9.4 Ideeën voor de gewenste situatie

 • Sinterklaasviering: Voor de MF en F elftallen kan een sinterklaasavond in de voetbalkantine georganiseerd worden. Ouders en kinderen zijn dan aanwezig, wat de onderlinge band weer vergroot.
 • Paaseieren rapen: Reeds enkele jaren wordt al het paaseieren rapen georganiseerd voor de MF en F elftallen.  Het is goed deze activiteit door te zetten.
 • Spokentocht: Voor de E en D elftallen kan men een spokentocht/horrortocht in de directe omgeving van Doenrade organiseren. Start en eindpunt is de voetbalkantine.
 • Familiedag: Op het einde van het seizoen is het organiseren van een familiedag voor de MF, F, en E elftallen een positieve afsluiting van het seizoen. Mogelijk dat men deze familiedag iets groter opzet waardoor de andere clubs waarmee vv Doenrade samenwerkt ook uitnodigt. Men kan ook denken aan een roulatiesysteem, waardoor deze activiteit ieder jaar bij een andere club wordt georganiseerd.
 • Thema-avond (feestavond): Voor de oudere jeugdteams kan een thema-feest worden georganiseerd in de voetbalkantine. Men kan denken aan een beachparty, sixtiesparty, muziekavond, etc.
 • Uitstapjes per elftal: Ieder elftal kan aan het einde van het seizoen een eigen uitstapje organiseren. Ook hiervoor dient een vast bedrag (budget) per kind te worden vastgesteld.
 • Bezoek voetbalwedstrijd profclub binnen- of buitenland: Voor de lagere elftallen is het mogelijk om gezamenlijk of per team een voetbalwedstrijd van Roda JC of Fortuna Sittard te bezoeken. Op dit moment zijn reeds kaarten van Fortuna beschikbaar. Wellicht dat men dit kan uitbreiden om kaarten van Roda JC. Voor de hogere elftallen is het bezoeken van een wedstrijd van een topclub in Nederland, Bundesliga of wellicht de Premier League een belevenis. Zeker een wedstrijd in het buitenland spreekt enorm aan.

 

10. Samenwerking omliggende verenigingen

 

10.1 Visie

Gezien de demografische ontwikkelen ligt het voor de hand dat RKVV Doenrade in de toekomst een beperkte aanwas zal hebben van (jeugd)leden. Om toch een volwaardige voetbalvereniging te kunnen blijven die bijdraagt aan de Doenraadse samenleving is het belangrijk om synergie voordelen te behalen door samen te werken met partner verenigingen. Hierbij is te bedenken dat samenwerking geen doel is maar een middel om de doelstellingen van de gehele vereniging te realiseren. Dus samenwerken met name sportief waar nodig en niet waar mogelijk.

 

10.2 Doelstellingen

RKVV Doenrade wil een goede partner zijn voor partner verenigingen in en, daar waar nodig, samenwerken met partner verenigingen om in goede harmonie synergie voordelen te bereiken. Hiertoe lijkt het opportuun  om strategische partners te zoeken in de regio waarmee RKVV Doenrade haar doelstellingen kan bereiken.

 

10.3 Resultaten

In het verleden zijn reeds resultaten geboekt in het kader van het werken in de combinatie van Puth, Jabeek, Merkelbeek en Doenrade. Deze samenwerking zal worden voortgezet. Tegelijkertijd zal er vanuit het bestuur van RKVV Doenrade een visie worden ontwikkelt om de samenwerking, die momenteel praktisch beperkt is tot het samenstellen van combinatieteams in de jeugd, uit te bouwen tot een strategisch partnerschap. Waarbij de inhoud van dit strategisch partnerschap nog niet vast staat. Het ligt voor de hand om, na het vaststellen van de visie, te trachten een partnerschap aan te gaan met de combinatiepartners Puth en Jabeek.

Voor het samenstellen van teams in de combinatie (niet het strategisch partnerschap) wordt de volgende systematiek gehanteerd:

1. Zijn er voldoende spelers om een team op basis van leeftijd samen te stellen.

Ja ->  “eigen” team samenstellen. Nee ->  stap 2.

2. Als er eventueel onvoldoende spelers zijn kunnen deze dan aangevuld worden met spelers van lager en/of hoger team (eventueel dispensatie), indien deze teams meer dan voldoende spelers hebben.

Ja ->  “eigen” team samenstellen. Nee ->  stap 3.

3. Samenwerking zoeken voor betreffend team met buurvereniging (vv Puth / RKDFC ?).

Ja ->  stap 4. Nee ->  spelers verdelen over lager en/of hoger team.

De vereniging die de meeste spelers levert zal als “naamdrager” fungeren. Tevens zullen hier de thuiswedstrijden worden gespeeld en zal ook het tenue van deze vereniging worden gedragen. Beide verenigingen zullen 1 leider aanstellen om zo de begeleiding van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ook zullen de trainingen verdeeld worden, 1x in Doenrade en 1x bij buurvereniging. 

Sitedoenrade1

RKVV Doenrade

Ga naar boven