HomeOrganisatieReglementNormen & Waarden

Normen & Waarden

De onderstaande gedragsregels “Normen en Waarden” zijn belangrijk voor zowel de spelers van RKVV Doenrade als voor de gehele vereniging zelf. Er wordt daarom van éénieder die betrokken is bij RKVV Doenrade, verwacht dat hij/zij zich houdt aan deze gedragsregels.

Mocht u constateren dat iemand zich niet houdt aan deze gedragsregels spreek hem / haar daar dan respectvol op aan of licht een lid van het dagelijks bestuur in. Immers, de toepassing en handhaving van deze regels is een zaak van ons allemaal!

 

GEDRAGSREGELS NORMEN EN WAARDEN

1         Leiders en trainers zijn verantwoordelijk voor: 

 1. het (sportief) gedrag van hun spelers.
 2. het toezicht op de velden en in de kleedkamers.
 3. het correct en eerlijk leiden van wedstrijden.
 4. een goede onderlinge verhouding in het team.
 5. het correct verzorgen van het beschikbare materiaal.

1.1     Van de leiders / trainers verwachten we dat ze:

 1. elk teamlid als gelijke behandelen.
 2. direct corrigerend optreden bij pesten en/of storend gedrag.
 3. hun spelers positief aanmoedigen en coachen.
 4. ernstig wangedrag melden bij het bestuur.
 5. spelers direct wisselen of uit het veld halen bij wangedrag.
 6. bij verhindering tijdig en op de juiste plaats afmelden.
 7. op tijd aanwezig zijn bij training en/of wedstrijd.
 8. zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie.

2        Spelers zijn verantwoordelijk voor hun EIGEN gedrag!

2.1     Van de spelers verwachten we dat ze:

 1. zich houden aan de spelregels.
 2. geen negatieve kritiek leveren op de leiding.
 3. in woord en gebaar respectvol omgaan met de tegenstander en hun eigen teamgenoten
 4. zorgzaam omgaan met de materialen op het veld, de kleedkamer en het clubhuis.
 5. de boetes, door de KNVB opgelegd, zelf betalen (senioren).
 6. zich bij verhindering van training en/of wedstrijd tijdig en op de juiste plaats afmelden.

Sitedoenrade1

RKVV Doenrade

Ga naar boven